Πρόληψη και διαχείριση των μυοσκελετικών παθήσεων

Οι 3 στους 4 συχνότερα αναφερόμενους παράγοντες κινδύνου για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ) είναι οι ακόλουθοι κίνδυνοι πρόκλησης ΜΣΠ:

  • επαναλαμβανόμενες κινήσεις των χεριών ή των βραχιόνων
  • παρατεταμένη καθιστική εργασία
  • άρση ή μεταφορά ατόμων ή μεγάλου βάρους φορτίων

Μελέτη Εκτίμησης Κινδύνου

  • Ουσιώδης προϋπόθεση για την επιτυχή πρόληψη
  • Όλοι —εργοδότες, διοίκηση, εργαζόμενοι και υπηρεσίες ΕΑΥ— πρέπει να συμμετέχουν
  • Όλες οι ομάδες εργαζομένων πρέπει να καλύπτονται
  • Η διαδικασία θα πρέπει να αναθεωρείται και να επικαιροποιείται τακτικά
  • Διατίθενται εργαλεία, μέσα, καθώς και «βήμα προς βήμα» καθοδήγηση

Η συχνότητα της τηλεργασίας σε ολόκληρη την ΕΕ έχει αυξηθεί και θα συνεχίσει να αυξάνεται μετά τον COVID-19

Η τηλεργασία αυξάνει για τους εργαζόμενους στον κίνδυνο εμφάνισης ΜΣΠ.

Σημαντική αύξηση των παραπόνων για ΜΣΠ από τους τηλεργαζόμενους κατά τη διάρκεια της πανδημίας

Η σχέση μεταξύ ΜΣΠ και ψυχοκοινωνικών παραγόντων κινδύνου πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο έρευνας

Για περισσότερες πληροφορίες στον διαδικτυακό τόπο της εκστρατείας:

www.healthy-workplaces.eu/el

Scroll to Top