Αναρρωτική άδεια λόγω νόσησης από τον κορωνοϊό

 

Για να θεωρηθεί νόμιμη η απουσία από την εργασία λόγω νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα, αρκεί η βεβαίωση θετικού ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test).

 

Άρθρο μόνο
1. Στο άρθρο 9 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.81558/
29.12.2021 (Β’ 6290) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως
εκάστοτε ισχύει, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

β) Προστίθεται νέα παρ. 3Α ως εξής:
«3Α. Για να θεωρηθεί νόμιμη η απουσία από την εργασία λόγω νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα, αρκεί η βεβαίωση θετικού ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) σύμφωνα με την παρ. 3.

Ειδικώς ως προς τους δημοσίους υπαλλήλους εφαρμόζεται η παρ. 3 του άρθρου τριακοστού όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1του ν. 4683/2020 (Α’ 83)».
3. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της έως και τις 17 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 6.00.

Πηγή : ΦΕΚ3/Β/4-1-2022

Scroll to Top